Lütfen cep telefonunuza gönderilen SMS onay kodunuzu giriniz.
Gratis İç ve Dış Ticaret AŞ Gratis Destek Hattı Kişisel Veri İşleme Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Tanımı

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin olan her türlü veridir.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Veri Sorumlusu Tanımı ve Verilerin İşlenme Yöntemi 

Gratis İç ve Dış Ticaret AŞ ( Gratis) veri sorumlusu sıfatıyla, gratisdestek.gratis.com üzerinde ilgili kişilerin sitedeki alanları doldurması ve talep iletmesi ile kısmen veya tamamen otomatik yöntemler ile kişisel veri işlemektedir.

İşlenen Kişisel Veriler

Gratis Destek hattı kapsamında ilgili kişilerden ad soyad, telefon numarası e posta adresi ile müşterilerin Gratis’e ilişkin görüş şikayet ve önerilerini almakta ve işlemektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebep

Gratis, gratis destek hattında ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, müşterilerle kurumsal iletişim kurulması, talep ve şikayetlerin takibi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, dava ve diğer hukuki süreçlerin takibi, veri sorumluluğu kaynaklı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları ile kişisel veri işlemektedir.

Bu veri işleme faaliyetleri 6698 sayılı Kanunun m. 5 ve m. 6 hükümlerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak özellikle de bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleri çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Veri Alıcı Grupları

Gratis Destek hattına yapılan bildirimler ve bu bildirimlerde yer alan kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili Gratis iç birimleri ( Gratis departmanları) ile birlikte

Gratis’in müşteri iletişimini sağlamak için anlaşmalı olduğu hizmet firmaları ile ( Müşteri Hizmetleri Çağrı Merkezi firmaları, altyapı sağlayıcıları, elektronik posta iletişimi sağlayan firmalar vb),

Hukuki uyuşmazlıklarda Gratis’i temsile yetkili hizmet sağlayıcıları ( Avukat, arabulucu vb) ile,

Kanunen bilgi ve belge talep etmeye yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişileri ile ( Mahkemeler, tüketici hakem heyetleri, veri sahibi veya yetkili temsilcisi vb, dava veya uyuşmazlığın yargılama sürecinde Gratis tarafından ihbar edildiği sorumlu kişiler, üreticiler, tedarikçiler, ithalatçılar) paylaşılmaktadır.

İlgili Kişilerin Hakları

İlgili Kişiler,

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

haklarına sahiptir.

 

İlgili Kişilerin Haklarını Kullanmak İçin Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

6698 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, ad soyad, yazılı başvurularda imza, talep konusu, tebligata elverişli adres, TC Kimlik Numarası, bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası içerecek şekilde yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Gratis’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirler.  KEP kullanılarak yapılan başvurularda ilgili kişinin, kendi kayıtlı elektronik posta adresinden ( ilgili kişinin KEP’inden) Gratis’in kayıtlı elektronik postasına ( Gratis’in KEP’ine) başvuru iletilmelidir. KEP niteliğinde olmayan elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda ilgili kişilerin Gratis’e daha önce bildirmiş oldukları elektronik posta adresinden Gratis’in elektronik posta adresi olan info@gratis.com’a gönderecekleri elektronik posta ile başvuru yapılmalıdır. Yazılı olarak yapılacak başvurular, Gratis’in Gratis İç ve Dış Ticaret AŞ Levent Mahallesi, Cömert Sk Yapı Kredi Plaza C Blok, 34330 Beşiktaş/İstanbul adresine gönderilerek yapılmalıdır. Başvurular Gratis tarafından başvurunun Gratis’e ulaşmasından ( yazılı başvurularda Gratis’e tebliğinden) itibaren 30 gün içinde yanıtlanır. İlgili kişinin talebine, başvurusuna yazılı olarak verilecek yanıtlarda on ( 10) sayfaya kadar ücret alınmaz. Bu miktarın üzerindeki her sayfa için 1 TL ücret alınabilir.